کتابخانه دیجیتال و سیستم آزمون آنلاین

گروه آموزشی دکتر امید پیرحاجی

مشاهده اطلاعات و توضیحات
شماره همراه خود را جهت دریافت رمز ورود، وارد نمایید

جدیدترینها

آزمون جامع مینور
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:120 دقیقه

آزمون مینور 2
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:80 دقیقه

آزمون مینور 1
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:80 دقیقه

آزمون جامع ماژور
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:120 دقیقه

آزمون زنان و اطفال
نوع آزمون:چند گزینه ای

مدت زمان:60 دقیقه