کتاب های فعال در کتابخانه دیجیتال

ویس و خلاصه غدد ۱

ویس و خلاصه غدد ۲

ویس و خلاصه قلب ۱

ویس و خلاصه قلب 2

ویس و خلاصه و قلب 3

ویس و خلاصه گوارش 1

ویس و خلاصه گوارش 2

ویس و خلاصه هماتولوژی 1

ویس و خلاصه هماتولوژی 2

ویس و خلاصه مامایی 1 ( بکمن 2019)

ویس و خلاصه مامایی 2 ( بکمن 2019)

ویس و خلاصه جراحی 1 ( لارنس 2019)

ویس و خلاصه اطفال 1

ویس و خلاصه اطفال 2

سوالات ارتقا و بورد نفرولوژی ۱۳۹۸

سوالات ارتقا و بورد قلب ۱۳۹۸

۳۰۰ ریه همراه با ویس تست مرور سریع

ویس مشاوره 7 مرداد 1399 ( توصیه های نهایی پیش از آزمون)