برنامه دور اول آزمون های پیشرفت تحصیلی 1399

آزمون اول : داخلی  ( 5 تیر 1399)

آزمون دوم : جراحی و اطفال ( 19 تیر 1399 ) 

آزمون سوم : داخلی - اطفال - جراحی ( 26 تیر 1399)

آزمون چهارم : مینور 1 ( 30 مرداد 1399 ) : چشم - نورولوژی - روان پزشکی - اورولوژی - پوست - ارتوپدی

آزمون پنجم : مینور 2 ( 27 شهریور 1399)

آزمون ششم : آزمون جامع مینور + زنان ( 3 مهر 1399 )