برنامه دور دوم آزمون های آنلاین پیشرفت تحصیلی 1399

1 آبان 1399 : آزمون داخلی و اطفال 

29 آبان 1399: آزمون جراحی و زنان

6 آذر 1399 : آزمون جامع ماژور

27 آذر 1399 : آزمون مینور 1

18 دی 1399 : آزمون مینور 2

۲۵ دی ۱۳۹۹: آزمون جامع مینور

9 بهمن 1399 : آزمون جامع اول

23 بهمن 1399 : آزمون جامع دوم